Marlys Izer

Key Data
ID:i00696
Sex:M
Name:Marlys Izer

Children
i00697 Mary Izer
i00698 Anne Izer